Sữa lỗi yêu cầu cài đặt NET framework 3.5

Sữa lỗi yêu cầu cài đặt NET framework 3.5 trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 10. Bạn có thể đã nhận thấy một cửa sổ pop up yêu cầu cài đặt NET framework 3.5. Các popup có thể là ngẫu nhiên nếu bạn đang chạy các ứng dụng […]

Sữa lỗi yêu cầu cài đặt NET framework 3.5 Read More »