Cách Xoá Cookies Trình duyệt firefox và google chrome của bạn

Cách Xoá Cookies Trình duyệt Máy tính của bạn trên các trình duyệt web chrome hay Firefox.

Cookie của trình duyệt về cơ bản là một loại thông tin nhỏ của các trang web được lưu trữ vào đĩa cứng của máy tính của bạn. Đây là một tệp văn bản nhỏ chứa thông tin về bạn. Nó hoàn toàn vô hại nhưng lưu giữ hồ sơ của bạn chuyển động và thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua các trình duyệt web.

Nguồn Cách Xoá Cookies Trình duyệt Máy tính của bạn