Chia sẽ Key Win 7 2018

Chia sẽ Key Win 7 2018 mới nhất cho bạn.

Thông thường khi bạn cài đặt Windows 7 Ultimate bạn cần nhập mã kích hoạt để tiếp tục. Rõ ràng là kích hoạt sẽ bị loại bỏ sau khi cài đặt, nhưng Windows sẽ được cài đặt. Để kích hoạt Windows 7 sau khi cài đặt, sử dụng key bên dưới.

key win 7 2017

Key cho Windows 7 Ultimate kích hoạt: Ta sẽ có 2 hình thức:

  1. Dùng key bên dưới
  2. Tải phần mềm crack win trực tiếp. Thành công 100%. Tải về bên dưới

Key Win 7 2018

J783Y-JKQWR-677Q8-KCXTF-BHWGC
C4M9W-WPRDG-QBB3F-VM9K8-KDQ9Y
2VCGQ-BRVJ4-2HGJ2-K36X9-J66JG
D8BMB-BVGMF-M9PTV-HWDQW-HPCXX
THHH2-RKK9T-FX6HM-QXT86-MGBCP
MGX79-TPQB9-KQ248 -KXR2V-DHRTD
V2KHD-CXKRG-VQB7C-GXCX3-K9B6K
TFP9Y-VCY3P-VVH3T-8XXCC-MF4YK
CMBJC-VHBMB-C4H3F-QCXGM-X48JP
J9GR3-BG6D8-BDTWB-HTW6M-9MF4C
CR8D2-XCB3Q-MH2XG-4FFYY-DKJ6P
HXJC9 -DYFJ8-4R2TV-2X4FK-Y2JBH
BHGRJ-VC4PK-7JJ4H-6X476-MJ28B
GMY2P-RBX7P-TQGX8-C8B9B-BGXFF
BF9J7-HKCFK-D2TCB-TPH7R-43CD8
PVMYG-HQDP7-PHHFT-X2PBD-6VDX4
J3MPD-MX97W-MM34H- RYR23-C2MGX
9D7WR-JB2Q4-9G6W9-B9327-28H4R
4FMW9-MXPRT-3KQ3C-63D3T-X9JTH
GQ6JK-GQXQV-WJJ87-R4MKB-FKQGF
VT4PJ-KTF64-JYWB8-QV9YQ-2PTGG
J78FT-J48BQ-HH2M7-CYVTM-MXRHY
FJHWT-KDGHY-K2384-93CT7-323RC
KJYJB-GDCGX-2DKYQ-XY3YF-TF3FW
9BP77-QHMM6-RKYF7-CKVYY-YCRXF
GGH2V-X4V32-G7G7Q -KC7H6-3T228
VM2RB-GH8PH-38DTP-M3WFT-GG8Q8
PTJCK-DPFYX-73W7B-GMMKC-RB6CJ
BJH3H-B776D-P26TW-J3K3F-FF24Y
GQ3P9-26XW6-YP398-9DHT2-8BHR2
2VQ2W-WKW6B-X47XG-48JXY-H3CGK
V7RHR -P7JXH-P69TF-HDJXF-8FWFB
MGV6C-PBMDF-T497W-YK8F4-CD4W4
9FP3F-DKD8H-PRYD3-YFCRY-TFW6R
342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
49PB6-6BJ6Y-KHGCQ- 7DDY6-TF7CD
2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G
2XPWB-Q64BJ-W8CT3-WJTWT-4DQ99
39QDH-D7MHH-WDMTD-TM2R9-KM7DB
TTJQ7-4PFJC-6JFJ8-B22VD-VXW88
V3Y2W-CMF9W-PGT9C-777KD-32W74
7K377-DVP2Q-YGWJG-3M3G7-RBCDP
83K3W-QH8JT-T7KBY-9FQB6-V9R8H
C23T3-9F2T2-FPWBM-XYMW2-272J9
3743C-T6892-B4PHM -JHFKY-4BB7W
8YDX9-B7MMG-82XD9-V88G9-MR92TBBQFP
-FKQGV-J82F3-2JTVV-733D2
BQVFY-KWH4H-77C6M-WWCX7-YR3DP
XH7KY-9YP9X-G9M34-JJH66-HXK9C
4JQJJ-JHBC9-FWXH9-8JD4P-DFC6Q
CVMJC -RFXWY-WT37Q-DF8R4-QTPVR
6HWKG-GFF2D-CK9V8-VRPKV-K866B
MV8X8-97W7G-DYXKX-J7M8Q-F6PWJ
XB8VY-MWGCF-XM8QY-TWXF7-WFVQD
BXVYJ-YG8KF-Q663H-8TDMF-3K37H
J6H7Y-8W4WC-XXRVM- PWBBG-4BB7T
BPRDM-38BX4-P9XJT-7Q3RQ-D6JDM
TRXW8-YQDCY-P866Y-J6RDF-GMK7Y
4HDB9-DQHDQ-6D82P-PRPPK-67T78
6Q4JV-JW3MX-MTDTJ-R6F2T-6P2R7
MPK6X-PBFYM-J22TB-C2KCW-3CYBK
BR2KH-T22XP-Q4JH7-TCF9T-C2MYF
3YRVC-6TB8V-4GDQT-C993J-8CGPG
9G39K-WDXBV-XQ27Y-GB6RP-JXJ37
TJYHH-VCQW3-CP7Q9 -J3C7W-MDJXB
YB23W-PHMBY-TGHHC-DDM8Q-4GBW2
88FB7-VJJ4W-YRKWF-GFY97-XBDGY
Sau khi cài đặt bạn vẫn phải kích hoạt Windows 7 Ultimate sp1 build 7601. Bạn nên tải về một bộ kích hoạt này.

Tải phần mềm

Tải về tại đây