Khi bạn đã biết được cách chỉnh thanh taskbar và đã làm được. Bạn nên khóa thanh Taskbar hay không ?

Join The Discussion